Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Prizai.lt.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Prizai.lt – 1) Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Intertrada“, juridinio asmens kodas 303500461, korespondencijos adresas J. Jablonskio g. 16, LT-78162 Šiauliai) elektroninė parduotuvė, esanti adresu Prizai.lt.
1.2. Pirkėjas – 1) juridinis asmuo; 2) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 3) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Prizai.lt kartu.
1.4. Prizai.lt partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Prizai.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Prizai.lt užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Prizai.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Prizai.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Prizai.lt. taisyklės“.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Prizai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.8. Privatumo politika – Prizai.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Prizai.lt.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Pažymėję Jūs sutinkate su Sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Prizai.lt teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Prizai.lt susijusios sąlygos.
2.2 Prizai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.3 Pirkti Prizai.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 1.8. punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Prizai.lt.
2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) registruojantis ir perkant Prizai.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Redakcija: 13 - 2016.11.03 (nuo 2017.01.01)) ir Taisyklių priedu “Privatumo politika“.
2.4.1 Pirkėjas privalo susipažinti su Prizai.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
2.5 Pirkėjas gali užsisakyti prekes Prizai.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
2.5.1 internetu užsiregistruodamas, sukurdamas Paskyrą Prizai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.5.2 internetu nesiregistruodamas Prizai.lt;
2.6 Sutartis tarp Pirkėjo ir Prizai.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina susipažinęs su galiojančiomis Taisyklėmis, patvirtina mokėjimą.
2.7 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Prizai.lt duomenų bazėje.
2.8 Prizai.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
2.9 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Prizai.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir privalo sumokėti už jas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Prizai.lt.
3.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Prizai.lt ir pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.4 Pirkėjas Prizai.lt registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius., Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
3.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Prizai.lt el.paštu info(eta)prizai.lt. Prizai.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Prizai.lt ir turi teisę laikyti, kad veiksmus Prizai.lt atliko Pirkėjas.
3.6 Prizai.lt įrašynėja Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) slapukus (angl. "cookies") norėdamas teikti visavertes paslaugas Prizai.lt svetainėje. Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti Prizai.lt lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi ir gali ištrinti įrašytus slapukus.
3.7 Pirkėjas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Prizai.lt funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos
3.8 Pirkėjas, naudodamasis Prizai.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Prizai.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

4.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Prizai.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Prizai.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Prizai.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Prizai.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti Prizai.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
4.3 Prizai.lt turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.5.1 ar 5.5.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 val.
4.4 Jei Prizai.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
4.5 Prizai.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Prizai.lt rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.6 Prizai.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.
4.7 Prizai.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.
4.8 Prizai.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Prizai.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Prizai.lt teikiamomis paslaugomis.
4.9 Prizai.lt įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
4.10 Prizai.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Prizai.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus atvejus.
4.11 Prizai.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 6 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
4.12 Prizai.lt, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Prizai.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1 Prekių kainos, nurodytos Prizai.lt prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes Prizai.lt.
5.2 Prekių kainos Prizai.lt yra nurodytos įskaičius PVM.
5.3 Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
5.4 Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
5.5 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti dviem būdais:
5.5.1 naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje Mistertango sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5.5.2 išankstiniu bankiniu pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5.6. Atsiskaitydamas 5.5.1. ir 5.5.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais po apmokėjimo už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.7. Pirkėjui užsakius prekes su Prizai.lt (paspaudus nuorodą „Apmokėti“), skiltyje „Mano užsakymai“ paspaudus nuorodą „Spausdinti“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

6. Prekių pristatymas

6.1 Prekės pristatomos per Prizai.lt partnerį – kurjerių tarnybą.
6.2 Užsakymams, nesiekiantiems 50 EUR be PVM sumos, taikomas pristatymo mokestis 3,49 EUR + PVM. 50 EUR be PVM ir didesni užsakymai pristatomi nemokamai (išskyrus Kuršių Neriją).
6.3 Užsakymai į Kuršių Neriją pristatomi pagal tuo metu galiojančią Prizai.lt partnerio (kurjerių tarnybos) kainodarą.
6.4 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
6.5 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Prizai.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.6 Prekės, esančios sandėlyje, Pirkėjui pristatomos po apmokėjimo kitą darbo dieną arba per 3 darbo dienas po apmokėjimo.Prizai.lt įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Prizai.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Prizai.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
6.7 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Prizai.lt nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Prizai.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
6.8 Jeigu Prizai.lt nepristato apmokėto užsakymo per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Pirkėjas ir Prizai.lt gali susitarti ir dėl kito prekės pristatymo termino. Jeigu prekės per šį terminą ar kitą susitartą terminą nėra pristatytos, Pirkėjas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą. Jeigu Prizai.lt nepristato prekių per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
6.9 Visais atvejais Prizai.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.10 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Prizai.lt įgaliotu atstovu (kurjerių tarnybos darbuotoju) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Prizai.lt yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
6.11 Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai iš kurjerių tarnybos. Užnešimo paslaugų kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančą kurjerių tarnybos kainodarą.
6.12 Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
6.13 Jei prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, kurjerių tarnyba susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta prekių įteikti, tokios prekės grąžinamos Prizai.lt, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

7. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudoti terminas ir prekių grąžinimas ir keitimas

7.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Prizai.lt “prekių grąžinimo taisyklėmis”, sudarytomis remiantis LR civilinio kodekso 6.363, 6.364 ir 6.338 straipsniais ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
7.2 Kiekvienos Prizai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.3 Prizai.lt neatsako už tai, kad Prizai.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.4 Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, Prizai.lt prekėms suteikia LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje numatytą 2 metus galiojančią daiktų kokybės garantiją: nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, Prizai.lt atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas.
7.5 Prizai.lt neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
7.6 Pirkėjas dėl garantinio aptarnavimo ir grąžinimo/keitimo turi kreiptis į Prizai.lt elektroniniu pašto adresu info(eta)prizai.lt. Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi priežastis, būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų/keičiamų prekių kodus bei pavadinimus. Jei buvo išduotas garantinis talonas, būtina prisegti jo kopiją.
7.7 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
7.8 Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis ir grąžinimu bei keitimu pateikiama Prizai.lt “prekių grąžinimo taisyklėse” skyriuje „Prekių grąžinimas”.

8 Baigiamosios nuostatos

8.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
8.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
8.4 Jei Pirkėjas nesutinka su Prizai.lt parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl Prizai.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba(eta)vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
8.5 Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.